FAQ pro REST API

Jakými stavy sezení prochází? Jak zjistit dobu, po kterou bylo sezení v určitém stavu?

Obecně pro zjištění informací o sezení slouží REST API GET ​/api​/v1​/Sessions​/{id}, v něm také naleznete veškeré informace o změně stavu sezení a o době setrvání v jednotlivých stavech. Další informace poskytuje také služba GET /api/v1/Sessions/{id}/routingHistory Doby trvání vybraných stavů a fází:

 • CREATED (od vytvoření sezení do zahájení routování):

  Common.RoutingTimeLine[activityType="RoutingRequestCreated"].First().timestamp - Sessions.SessionModel.created
  
 • IN_QUEUE (od zahájení routování po vybrání prvního vhodného operátora):

  Common.RoutingTimeLine[activityType="AssignedToOperator"].First().timestamp - Common.RoutingTimeLine[activityType="RoutingRequestCreated"].First().timestamp
  
 • WAITING (od vybrání prvního vhodného operátora do přijetí sezení):

  Common.RoutingTimeLine[activityType="AcceptedByOperator"].First().timestamp - Common.RoutingTimeLine[activityType="AssignedToOperator"].First().timestamp
  
 • BCW (before call work; od přijetí sezení po spojení s klientem):

  Sessions.SessionModel.guestJoined - Sessions.SessionModel.started (jen je-li výsledek kladný)
  
 • ACTIVE (po dobu oboustranné komunikace):

  Sessions.SessionModel.length
  
 • ACW (after call work; od ukončení oboustranné komunikace po uzavření sezení posledním operátorem):

  Sessions.SessionModel.operators.Max(concluded) - Sessions.SessionModel.operators.Max(left)
  
 • Doba ve frontě konkrétního operátora s userId = X:

  Common.RoutingTimeLine[activityType="AcceptedByOperator"].First().timestamp - Common.RoutingTimeLine[activityType="AssignedToOperator" & operator.userId=X].First().timestamp
  
 • Doba ACW konkrétního operátora s userId = X:

  Sessions.SessionModel.operators[userId=X].concluded - Sessions.SessionModel.operators[userId=X].left
  
 • Doba vyzvánění:

  Sessions.SessionModel.guestJoined - Sessions.SessionModel.created (neplatí u náhledové kampaně)
  
 • Doba od spojení s ústřednou po spojení s operátorem:

  Sessions.SessionModel.waited
  

Některé druhy sezení neprochází všemi stavy, ale některé stavy přeskakují.

Vysvětlení některých položek v odpovědi na GET /api/v1/Sessions/{id}

 • Sessions.SessionModel.directCallNumber Číslo, které klient zadal pro vytvoření sezení, např. číslo pozvánky.

 • Sessions.SessionModel.phoneCallbackNumber Číslo, které např. zadal operátor nebo bylo vybráno v rámci kampaně pro spojení s klientem.

 • Sessions.SessionModel.operators.left Okamžik, kdy operátor opustil přímou komunikaci s klientem. Poté má v rámci ACW možnost vyplnit k sezení své poznámky.

 • Sessions.SessionModel.operators.concluded Okamžik, kdy operátor uzavřel ACW. Platí, že Sessions.SessionModel.operators.left <= Sessions.SessionModel.operators.concluded

 • Sessions.SessionModel.started Okamžik, kdy první operátor sezení přijal nebo vytvořil.

 • Sessions.SessionModel.ended Okamžik, kdy poslední operátor opustil přímou komunikaci s klientem. Poté již není možné znovu obnovit přímou komunikaci s klientem v rámci tohoto sezení.

 • Sessions.SessionModel.waited Doba, po kterou klient čekal na spojení s operátorem.

 • Sessions.SessionModel.length Doba přímé oboustranné komunikace.

Jak stáhnout nahrávky a soubory ze sezení?

Adresu souboru získáte např. z Sessions.SessionModel.recordings.downloadUrl nebo Sessions.SessionModel.activities.file.downloadUrl Soubor získáte z této adresy stejným způsobem, jako komunikujete s Public Api, tedy že hlavičku GET požadavku doplníte o Authorization (viz sekce autentizace).

results matching ""

  No results matching ""