Public API FAQ

Jakými stavy sezení prochází? Jak zjistit dobu, po kterou bylo sezení v určitém stavu?

Obecně pro zjištění informací o sezení slouží Public API GET ​/api​/v1​/Sessions​/{id}, v něm také naleznete veškeré informace o změně stavu sezení a o době setrvání v jednotlivých stavech. Další informace poskytuje také služba GET /api/v1/Sessions/{id}/routingHistory

Doby trvání vybraných stavů a fází:

  • CREATED (od vytvoření sezení do zahájení routování):

 Common.RoutingTimeLine[activityType="RoutingRequestCreated"].First().timestamp - Sessions.SessionModel.created
  • IN_QUEUE (od zahájení routování po vybrání prvního vhodného operátora):

 Common.RoutingTimeLine[activityType="AssignedToOperator"].First().timestamp - Common.RoutingTimeLine[activityType="RoutingRequestCreated"].First().timestamp
  • WAITING (od vybrání prvního vhodného operátora do přijetí sezení):

 Common.RoutingTimeLine[activityType="AcceptedByOperator"].First().timestamp - Common.RoutingTimeLine[activityType="AssignedToOperator"].First().timestamp
  • BCW (before call work; od přijetí sezení po spojení s klientem):

 Sessions.SessionModel.guestJoined - Sessions.SessionModel.started (jen je-li výsledek kladný)
  • ACTIVE (po dobu oboustranné komunikace):

 Sessions.SessionModel.length
  • ACW (after call work; od ukončení oboustranné komunikace po uzavření sezení posledním operátorem):

 Sessions.SessionModel.operators.Max(concluded) - Sessions.SessionModel.operators.Max(left)
  • Doba ve frontě konkrétního operátora s userId = X:

 Common.RoutingTimeLine[activityType="AcceptedByOperator"].First().timestamp - Common.RoutingTimeLine[activityType="AssignedToOperator" & operator.userId=X].First().timestamp
  • Doba ACW konkrétního operátora s userId = X:

 Sessions.SessionModel.operators[userId=X].concluded - Sessions.SessionModel.operators[userId=X].left
  • Doba vyzvánění:

 Sessions.SessionModel.guestJoined - Sessions.SessionModel.created (neplatí u náhledové kampaně)
  • Doba od spojení s ústřednou po spojení s operátorem:

 Sessions.SessionModel.waited

Některé druhy sezení neprochází všemi stavy, ale některé stavy přeskakují.

Vysvětlení některých položek v odpovědi na GET /api/v1/Sessions/{id}

PoložkaVysvětlení

Sessions.SessionModel.directCallNumber

Číslo, které klient zadal pro vytvoření sezení, např. číslo pozvánky.

Sessions.SessionModel.phoneCallbackNumber

Číslo, které např. zadal operátor nebo bylo vybráno v rámci kampaně pro spojení s klientem.

Sessions.SessionModel.operators.left

Okamžik, kdy operátor opustil přímou komunikaci s klientem. Poté má v rámci ACW možnost vyplnit k sezení své poznámky.

Sessions.SessionModel.operators.concluded

Okamžik, kdy operátor uzavřel ACW. Platí, že Sessions.SessionModel.operators.left <= Sessions.SessionModel.operators.concluded

Sessions.SessionModel.started

Okamžik, kdy první operátor sezení přijal nebo vytvořil.

Sessions.SessionModel.ended

Okamžik, kdy poslední operátor opustil přímou komunikaci s klientem. Poté již není možné znovu obnovit přímou komunikaci s klientem v rámci tohoto sezení.

Sessions.SessionModel.waited

Doba, po kterou klient čekal na spojení s operátorem.

Sessions.SessionModel.length

Doba přímé oboustranné komunikace.

Jak stáhnout nahrávky a soubory ze sezení?

Adresu souboru získáte např. z

Sessions.SessionModel.recordings.downloadUrl

nebo

Sessions.SessionModel.activities.file.downloadUrl 

Soubor získáte z této adresy stejným způsobem, jako komunikujete s Public API, tedy že hlavičku GET požadavku doplníte o Authorization (viz sekce autentizace).

Last updated