Konfigurace vlastní mikrostránky

Vlastní mikrostránky slouží jako samostatné vstupní brány pro klienty do aplikace mluvii, svou funkčností jde v podstatě o velké widgety. Postup tvorby vyžaduje nastavit WebChat widget, vytvořit HTML dokument, přidat CSS styly, přidat Javascript a uložit stránku na libovolný hosting podporující protokol HTTPS.

Pro svou jednoduchost, tak jako v jiných návodech, budeme používat codepen.io. Začít můžete zde.

Nastavení konfiguračního balíčku

V administraci aplikace v sekci WebChat si vytvoříte nový / upravíte stávající WebChat widget. WebChat tlačítko nastavíte na "žádné tlačítko" - tím se vám tlačítko nebude zobrazovat, nicméně všechny funkcionality s tlačítkem spojené vám budou k dispozici. Nastavení chatovacího okna je libovolné.

Postup tvorby

V tomto návodu si můžete vytvořit mikrostránku pro Callback/Pozvánku, příp. chat a AV hovor, která bude umět připojit uživatele do aplikace mluvii, budou umět zobrazit stav tlačítka a pracovat s parametry hovorů (přednastavenými i vlastními parametry). Konečná podoba bude následující (Live verze zde):

Vytvoření HTML souboru

HTML dokument je následující. Použité obrázky jsou uloženy na github stránkách, kde celou mikrostránku nakonec uložíte.

Přidání CSS stylů

Přidání Javascriptu

Javascriptem přivedete vaší mikrostránku k životu. Nejdříve vložíte kód vašeho konfiguračního balíčku.

(function () {
 var scr = document.createElement('script'); scr.type = 'text/javascript'; scr.async = true; scr.charset = 'UTF-8';
 scr.src = '//app.mluvii.com/widget/OOWidget.js';
 scr.$owidgetOnLoad = function (owidget) {
  if (!owidget.isSupported) { return; }
  owidget.init('295b1064-cf5b-4a5d-9e05-e7a74f86ae5e', 'navodMicroSite');
  owidget.connectToServer();
 };
 var ffs = document.getElementsByTagName('script')[0]; ffs.parentNode.insertBefore(scr, ffs);
})();

Do funkce $owidgetOnLoad vložíme téměř celý náš javascriptový kód:

scr.$owidgetOnLoad = function (owidget) {
 // Náš kód
};

Indikace stavu balíčku

Jako první začněte s indikací stavu balíčku, tedy to, zdali jsou operátoři přiřazení k danému WebChat widgetu online, zaneprázdnění nebo offline. A to touto funkcí:

owidget.setStatusUpdateCallback()

Tato funkce bere jako parametr callback funkci, která bude volána pokaždé, kdy ze serveru přijdou informace o stavu operátorů. Tento callback bere parametr code, tedy číslo 0 v případě, že operátoři jsou offline, 1 - v případě, že jsou online a 2 - v případě zaneprázdnění.

Kód funkce $owidgetOnLoad bude zatím vypadat takto:

if (!owidget.isSupported) { return; }
owidget.init('295b1064-cf5b-4a5d-9e05-e7a74f86ae5e', 'navodMicroSite');

let widgetOnline = true;

owidget.setStatusUpdateCallback(function(code) {
  const statusIndicatorImage = document.getElementById('StatusIndicatorCore-imageSelf');
  const statusIndicatorText = document.getElementById('StatusIndicatorCore-textSelf');

  switch(code) {
    case 0:
      statusIndicatorImage.src = 'Images/ikonka_konverzace-01_offline.png';
      statusIndicatorText.innerText = 'Jsme offline';
      statusIndicatorText.style.color = '#bf464f';
      widgetOnline = false; 
      break;
     case 1:
      statusIndicatorImage.src = 'Images/ikonka_konverzace-01_online.png';
      statusIndicatorText.innerText = 'Jsme online';
      statusIndicatorText.style.color = '#8dc63f';
      widgetOnline = true;
      break;
     case 2:
      statusIndicatorImage.src = 'Images/ikonka_konverzace-01_busy.png';
      statusIndicatorText.innerText = 'Máme toho hodně';
      statusIndicatorText.style.color = '#ffbb06';                      
      widgetOnline = true;            
      break;
     }
  });

Input a WebChat widget aplikace

Dalším krokem je zprovoznění tlačítka pro vstup do aplikace mluvii. Nejprve se podívejme na variantu pro Callback/Pozvánku.

Na stránce máte input pro zadání čísla pozvánky nebo telefonního čísla a tlačítko pro vstup do aplikace. Na tomto tlačítku budete naslouchat klepnutí, jakmile se tak stane, otevřeme velkou místnost aplikace mluvii, pokud nejsou všichni operátoři offline:

const widgetButton = document.getElementById('WidgetInput-button');
const widgetInput = document.getElementById('WidgetInput-input');

widgetButton.addEventListener('click', function() {
  if(!widgetOnline) return; // tuto proměnnou deklarujeme a nastavujeme výše.
  owidget.openApp('callshow', widgetInput.value);
}

Nyní přidáte validaci inputu regulárním výrazem, aby bylo možné na server posílat pouze šesti a devítimístná čísla a uživateli zobrazíte i zprávu o tomto stavu:

const hints = document.getElementById('Hints');
const regNumberLength6 = new RegExp('^\\d{6}$');
const regNumberLength9 = new RegExp('^\\d{9}$');

widgetButton.addEventListener('click', function() {
  if(!widgetOnline) return; // tuto proměnnou deklarujete a nastavujete výše.
  
  // V případě, že input neprošel jedním z našich testů, zobrazíte nápovědu
  if(!regNumberLength6.test(widgetInput.value) || !regNumberLength9.test(widgetInput.value)) {
   hints.classList.remove('isHidden');
  }

  // Pokud je číslo šestimístné, zahájíte Pozvánku v novém okně
  if(regNumberLength6.test(widgetInput.value)) {
   owidget.openApp('callshow', widgetInput.value)
  }

  // Pokud je číslo devítimístné, zahájíte callback v novém okně
  if(regNumberLength9.test(widgetInput.value)) {
   owidget.openApp('callback', widgetInput.value);
  }
}

Případ pro callback musíte ještě poupravit a použít funkce:

owidget.numberNormalization(string)
// nebo
owidget.setCustomNumberNormalization(vaseNormalizacniFunkce);

První z funkcí je přednastavená normalizační funkce, která telefonnímu číslu přidá mezinárodní předčíslí a případně odstraní mezery apod.

Druhá funkce umožňuje přidat vlastní normalizační funkci, např. s vlastním mezinárodním číslem apod.

Otevření callbacku pak bude vypadat takto:

if(regNumberLength9.test(widgetInput.value)) {
  owidget.numberNormalization(widgetInput.value)
  const normalizedNumber = owidget.numberNormalization(widgetInput.value);
  owidget.openApp('callback', normalizedNumber);
}

Abyste si byli jistí, že nápověda zmizí, jakmile uživatel zadá šesti nebo devítimístné číslo do inputu, vytvořte „event listener“ pro tento případ:

widgetInput.addEventListener('input', function() {
 if(regNumberLength6.test(widgetInput.value) || regNumberLength9.test(widgetInput.value)) {
   hints.classList.add('isHidden');
 }
});

Tím máte základní funkčnost vaší mikrostránky zajištěnou.

Chat, videohovor

Pokud byste chtěli zákazníkům místo Callback/Pozvánky poskytovat služby chatu nebo AV hovoru, stačí k tomu ve vašem případě vyměnit funkci pro inicializaci Callbacku/Pozvánky za funkce pro inicializaci chatu, nebo AV hovoru. Můžete také odstranit input pro číslo pozvánky /telefonní číslo, jelikož tyto funkce daný parametr nepotřebují - s tím odstraníte i vaše testování vloženého čísla.

Inicializace chatu:

owidget.openChat();

Inicializace AV hovoru:

owidget.openApp("av");

„Event listener“ na tlačítku začít hovor by tedy v případě AV hovoru vypadal takto:

widgetButton.addEventListener('click', function() {
  if(!widgetOnline) return;
  owidget.openApp("av");
}

Vlastní parametry

Spolu s tel. číslem nebo číslem pozvánky můžete operátorům odeslat vlastní proměnné. Na mikrostránce jsme k tomuto účelu vytvořili input, který, bude-li vyplněn, pošle na server proměnnou (parametr hovoru). Kód vložíte před testy regulárními výrazy:

const nameInput = document.getElementById('inputName');
if(nameInput.value !== '') {
  owidget.addCustomData('navod_clientName', nameInput.value);
}

Na mikrostránce můžete počítat i s dalšími libovolnými interakcemi, např. v podobě přihlášení /odhlášení uživatele. Za listenerem pro tlačítko „Začít hovor“ bychom vytvořili další listnery pro Login a Logout tlačítka, u kterých je předpoklad, že web má vlastní logiku autentizace uživatelů. V momentě zdařilé autentizace /odhlášení využijte funkcí mluvii:

const login = document.getElementById('login');
const logout = document.getElementById('logout');

login.addEventListener('click', function() {
  // Logika autentizace zde, výsledek autentizace je přiřazené id uživatele, v callbacku autentizace bychom přidali naší funkci:
  const foundUserId = 'as3d21sad351as-as1d';
  owidget.addCustomData('navod_clientId', foundUserId);
});
logout.addEventListener('click', function() {
  // Logika odhlášení zde, v callbacku odhlášení pak použijeme funkce:
  owidget.removeCustomData('navod_clientId'); 
  // owidget.clearCustomData();
});

Funkce owidget.removeCustomData si bere jako parametr název proměnné, kterou chcete smazat. Funkce owidget.clearCustomData() smaže všechny proměnné.

Javascript vaší mikrostránky nakonec vypadá následovně:

Publikace mikrostránky

Pokud jste při tvorbě vlastního Pop-upu využili codepen.io, je nyní potřeba Pop-up exportovat. Klikněte na tlačítko „Save“, poté exportujte v „.zip“ formátu:

Vytvořený pop-up můžete uložit buď jako podstránku vašeho webu, nebo využít jakýkoliv webhosting, např. Github stránky.

Pokud jste využili textového editoru, výsledná stránka bude vypadat následovně:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">  
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway" rel="stylesheet">  
  <title>Document</title>
  <style>
    body {
      background-image: linear-gradient(to right, #6ca6bd, #8dc63f);
      font-size: Raleway;
    }
    html, body {
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    input, button, p, label {
      font-family: Raleway;      
    }
    .Logo {
      position: absolute;
      width: 25%;
      margin: 20px;
      min-width: 200px;
    }
    .Page {
      display: flex;
      width: 100%;
      height: 100vh;
      align-items: center;
      justify-content: center;
    }
    .Frame {
      background-color: white;
      width: 450px;
      height: 350px;
      border-radius: 10px;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      overflow: hidden;
    }
    .StatusIndicator {
      flex: 3;
      display: flex;
      flex-direction: row;
      justify-content: center;
    }
    .StatusIndicatorCore {
      width: 300px;
      display: flex;
    }
    .StatusIndicatorCore-image {
      flex: 3;
      display: flex;
      align-items: center;
    }
    .StatusIndicatorCore-image>img {
      max-height: 100%;
      max-width: 100%;
    }
    .StatusIndicatorCore-text {
      flex: 7;
      display: flex;
      align-items: center;
    }
    #StatusIndicatorCore-textSelf {
      font-size: 35px;
      font-family: Raleway;
      font-weight: bold;
      color: #8dc63f;
      text-align: center;
      margin: 0;
    }
    .WidgetInput {
      width: 100%;
      flex: 7;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      position: relative;
    }
    #WidgetInput-input {
      width: 60%;
      height: 40px;
      border-radius: 8px;
      border: 1px solid #6ca6bd;
      font-size: 20px;
      text-align: center;
      color: #8dc63f;
      margin-bottom: 10px;
      box-sizing: border-box;
    }
    #WidgetInput-input:focus, #WidgetInput-button:focus, .LoginButtons:focus {
      outline: 0;
      border: 2px solid #6ca6bd;      
    }
    #WidgetInput-button {
      width: 60%;
      border-radius: 8px;
      border: 1px solid #6ca6bd;
      background-color: #8dc63f;  
      transition: all 0.3s;
      color: #fff;
      height: 40px;
      font-size: 20px;
      margin-bottom: 20px;
    }
    #WidgetInput-button:hover, .LoginButtons:hover {
      background-color: #6ca6bd;
    }
    #Hints {
      position: absolute;
      bottom: 0;
      background-color: #bf464f;
      color: white;
      width: 100%;
      padding: 10px 8px;
      text-align: center;
      box-sizing: border-box;
      margin: 0;
      transition: all ease-out 0.3s;
    }
    #Hints.isHidden {
      transform: translateY(100%);
    }
    .CustomVariables {
      position: absolute;
      bottom: 0;
      margin: 0 auto;
      height: 50px;
      width: 800px;
      border-radius: 10px 10px 0 0;
      background-color: #fff;
      display: flex;
      flex-direction: row;
      align-content: center;
    }
    .CustomVariables-input {
      flex: 1;
      text-align: center;
    }
    .CustomVariables-input:first-of-type {
      flex: 2;
    }
    .CustomInput {
      width: 250px;
      height: 30px;
      border-radius: 8px;
      border: 1px solid #6ca6bd;
      font-size: 18px;
      text-align: center;
      color: #8dc63f;
      box-sizing: border-box;
      margin: 10px 0;
      margin-left: 5px;
      outline: 0;
    }
    .CustomInput:focus {
      border: 2px solid #6ca6bd;
    }
    label {
      font-size: 20px;
      color: #5b5b5b;
    }
    .LoginButtons {
      width: 150px;
      border-radius: 8px;
      border: 1px solid #6ca6bd;
      background-color: #8dc63f;  
      transition: all 0.3s;
      color: #fff;
      height: 30px;
      font-size: 20px;
      margin: 10px 0;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <img src="Images/logo-transparent-no-safezone.png" alt="" class="Logo">
  <div class="Page">
    <div class="Frame">
      <div class="StatusIndicator">
        <div class="StatusIndicatorCore">
          <div class="StatusIndicatorCore-image">
            <img id="StatusIndicatorCore-imageSelf" src="Images/ikonka_konverzace-01_online.png" alt="">            
          </div>
          <div class="StatusIndicatorCore-text">
            <p id="StatusIndicatorCore-textSelf">
              Jsme online
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="WidgetInput">
        <p id="Hints" class="isHidden">Zadejte prosím devítimístné telefonní číslo nebo šestímístné číslo pozvánky.</p>
        <input type="text" id="WidgetInput-input" placeholder="Telefon / č. pozvánky">
        <button id="WidgetInput-button">Začít hovor</button>
      </div>
    </div>
    <div class="CustomVariables">
      <div class="CustomVariables-input">
        <label for="inputName">Jméno:</label>
        <input type="text" class="CustomInput" id="inputName">
      </div>
      <div class="CustomVariables-input">
        <button class="LoginButtons" id="login">Login</button>
      </div>
      <div class="CustomVariables-input">
        <button class="LoginButtons" id="logout">Logout</button>
      </div>
    </div>
  </div>


  <script type="text/javascript">
    (function () {
    var scr = document.createElement('script'); scr.type = 'text/javascript'; scr.async = true; scr.charset = 'UTF-8';
    scr.src = '//app.mluvii.com/widget/OOWidget.js';
    scr.$owidgetOnLoad = function (owidget) {
      if (!owidget.isSupported) { return; }
      owidget.init('295b1064-cf5b-4a5d-9e05-e7a74f86ae5e', 'navodMicroSite');

      let widgetOnline = true;

      owidget.setStatusUpdateCallback(function(code) {
        const statusIndicatorImage = document.getElementById('StatusIndicatorCore-imageSelf');
        const statusIndicatorText = document.getElementById('StatusIndicatorCore-textSelf');

        switch(code) {
          case 0:
            statusIndicatorImage.src = 'Images/ikonka_konverzace-01_offline.png';
            statusIndicatorText.innerText = 'Jsme offline';
            statusIndicatorText.style.color = '#bf464f';
            widgetOnline = false; 
            break;
          case 1:
            statusIndicatorImage.src = 'Images/ikonka_konverzace-01_online.png';
            statusIndicatorText.innerText = 'Jsme online';
            statusIndicatorText.style.color = '#8dc63f';
            widgetOnline = true;
            break;
          case 2:
            statusIndicatorImage.src = 'Images/ikonka_konverzace-01_busy.png';
            statusIndicatorText.innerText = 'Máme toho hodně';
            statusIndicatorText.style.color = '#ffbb06';                      
            widgetOnline = true;            
            break;
        }
      });


      const widgetButton = document.getElementById('WidgetInput-button');
      const widgetInput = document.getElementById('WidgetInput-input');
      const hints = document.getElementById('Hints');

      const nameInput = document.getElementById('inputName');

      const login = document.getElementById('login');
      const logout = document.getElementById('logout');

      const regNumberLength6 = new RegExp('^\\d{6}$');
      const regNumberLength9 = new RegExp('^\\d{9}$');

      widgetButton.addEventListener('click', function(e) {
        if(!widgetOnline) return;

        if(nameInput.value !== '') {
          owidget.addCustomData('navod_clientName', nameInput.value);
        }

        
        if(!regNumberLength6.test(widgetInput.value) || !regNumberLength9.test(widgetInput.value)) {
          hints.classList.remove('isHidden');
        }
        if(regNumberLength6.test(widgetInput.value)) {
          owidget.openApp('callshow', widgetInput.value)
        }
        if(regNumberLength9.test(widgetInput.value)) {
          owidget.numberNormalization(widgetInput.value)
          const normalizedNumber = owidget.numberNormalization(widgetInput.value);
          owidget.openApp('callback', normalizedNumber);
        }
      });

      widgetInput.addEventListener('input', function() {
        if(regNumberLength6.test(widgetInput.value) || regNumberLength9.test(widgetInput.value)) {
          hints.classList.add('isHidden');
        }
      });

      login.addEventListener('click', function() {
        const foundUserId = 'as3d21sad351as-as1d';
        owidget.addCustomData('navod_clientId', foundUserId);
      });
      logout.addEventListener('click', function() {
        owidget.removeCustomData('navod_clientId');
        // owidget.clearCustomData();
      });

      owidget.connectToServer();
    };
    var ffs = document.getElementsByTagName('script')[0]; ffs.parentNode.insertBefore(scr, ffs);
    })();
  </script>
</body>
</html>

Last updated